دوره کارگاهی مدیریت منابع انسانی ویژه صنعت نفت

سید عمادالدین شجاعی

معرفی دوره

مسایل و چالش‌های مدیریت منابع انسانی حاکم بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی برخوردار است. تجارب قریب به بیست و پنج ساله‌ی مدرس دوره در طراحی، اجرا و استقرار فرآیندهای مرتبط با حوزه‌ی منابع انسانی در صنعت نفت نظیر طراحی ساختار سازمانی، ارزشیابی شغل و شاغل، بازطراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد منطبق بر دو گانه قوانین نفت و تأمین اجتماعی، بازطراحی سیستم کارانه، مدیریت عملکرد، رفاه، ارتقاء، ترفیع، جانشین‌پرروری و … بُن مایه‌ی دوره‌ی حاضر است.

ویژگی‌های دوره

کلیه کارگاه‌ها به صورت تعاملی با رویکرد مشاوره و حل مسایل جاری شرکت اجرا می‌گردد.
ویژگی اصلی و مبنای طراحی دوره توجه و تأکید ویژه بر عملیاتی و کاربردی بودن آن در مقایسه با دوره‌های کلاسیک می‌باشد. به عبارت دیگر در طراحی ماژول‌های دوره كوشش گرديده است، ضمن مرور و بررسی اجمالی زيرسيستم موردنظر از بعد تئوريك (به طور مثال حوزه مدیریت عملكرد) به صورت كاربردی، مفاهيم، ابزارها و چالش‌های پيش روی اجرا و پياده سازی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط، مورد توجه قرار ‌گيرد.
لازم به توضیح است با توجه به نیازهای شرکت متقاضی، محتوا و زمان دوره اختصاصی‌سازی می‌گردد.

مدت دوره

مدت دوره چهار (4) روز می‌باشد.

سرفصل‌های اصلی دوره

1)جذب و استخدام

مصاحبه‌های استخدامی؛
معرفی رويكرد قابليت محور در جذب استخدام.

2) ارتقاء و ترفيع

تعاريف و تفاوت‌هاي ارتقاء و ترفيع با يكديگر؛
مديريت مسير پيشرفت شغلی در صنعت نفت از گذشته تا امروز؛
موشکافی مشكلات و چالش‌های ارتقاء و ترفيع در شرکت‌های صنعت نفت.

3) نظام جانشينی و جايگزينی
نگاهی به مطالعات و تجربيات شركت های پيشرو داخلی در زمينه برنامه‌ريزی جانشينی؛
معرفی و تشريح مدل و انواع تكنيك‌های مورد استفاده در مراكز ارزيابی؛
نكات و توصيه های محوری در طراحی و استقرار نظام جانشينی.

4) آموزش و توسعه كاركنان

مروری بر روش‌های عملیاتی تدوین نیازسنجی آموزشی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزشی؛
رويكرد نظام جامع به آموزش و توسعه كاركنان، ضرورت ها، الزامات، مسایل و مشكلات پيشِ رو.

5)مديريت عملكرد

رويكردهای سنجش و ارزیابی عملكرد؛
بحث و بررسی پیرامون نحوه تدوین شاخص‌های عملکردی برای هر یک از فرآیندها یا خرده واحدهای سازمانی با ذکر نمونه‌های عملیاتی اجرا شده؛
چگونگی ارتباط بين ارزيابي عملكرد فرد با سيستم پرداخت و ارتقاء و ترفيع در سازمان‌ها در شرکت‌های نفتی؛
بحث و بررسی تجارب، مسایل و مشكلات سنجش و اندازه‌گيری مدیریت عملكرد در سازمان‌های پيشرو داخلی و كار عملی.

6)ارزشيابي مشاغل در صنعت نفت

آشنایی با انواع روش‌های ارزشيابی مشاغل؛
دوگانگی‌های ذاتی مستتر در سیستم نفت و قانون کار و راهکارهای برون رفت از آن.

7)ارزشيابي شاغلين

انواع رویکردها و روش‌ها در ارزشیابی شاغل؛
چالش‌های ارزشیابی شاغلین در صنعت نفت.

8)تسهيلات و امكانات رفاهی

رویکردهای مختلف به مفهوم تسهیلات و مزایای رفاهی؛
چالش‌های مشترک شرکت‌های نفت و پتروشیمی در حوزه رفاه؛
چگونگی بهینه‌سازی اجزای تسهیلات رفاهی با توجه به کلیت نظام جبران خدمات.

9)نظام های پرداخت كارانه مبتنی بر عملكرد

انواع رويكردهای محاسبه كارانه و ارتباط با سطح پرداخت؛
جایگاه کارانه و پاداش تولید و نسبت آن با جبران خدمات در شرکت‌های صنعت نفت و پتروشیمی؛
چالش‌هاي محاسبه‌ی كارانه در واحدهاي صف و ستاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =

error: Content is protected !!