بایگانی برچسب: استراتژی منابع انسانی در عمل

چالش های جاری سازی استراتژی منابع انسانی

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانیحکمرانی هوشمند منابع انسانی موضوع کارگاه:چالش های جاری سازی استراتژی منابع انسانی در بنگاه های ایرانی مهندس عمادالدین شجاعیمشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

error: Content is protected !!