بایگانی برچسب: منابع انسانی

گام دوم: تدوين استراتژي منابع انساني با استفاده از رويكرد SRP

مقدمه: مديريت منابع انساني، هنگامي بيشترين اثر بخشي را خواهد داشت كه تصميمات اتخاذ شده با نقطه‌اي كه تصميمات در آن اجرا ميشود، بيشترين نزديكي ممكن را داشته باشد. در گذشته، واحد‌هاي منابع انساني دستاوردها خود رابر حسب ميزان مشغله‌اي كه داشتند، تعداد افرادي كه مصاحبه و استخدام مي‌كردند، تعداد ساعات آموزشي ارائه شده و […]

error: Content is protected !!