بایگانی برچسب: یکپارچگی در سازمان و ساختار

گام سوم: تدوين نقشه راه نظام جامع منابع انسانی

1- مقدمه شايد بارها كتابها و داستانهايي را خوانده باشيد و يا افسانه‌هايي را شنيده باشيد كه در آنها سخن از يافتن گنجهايي پنهان باشد؛ در اين داستانها، همواره براي يافتن گنج ابتدا جستجوگران به دنبال يافتن نقشه گنج هستند و بدون در اختيار داشتن نقشه و راهنماي يافتن گنج، پيدا كردن آن و دستيابي […]

گام دوم: تدوين استراتژي منابع انساني با استفاده از رويكرد SRP

مقدمه: مديريت منابع انساني، هنگامي بيشترين اثر بخشي را خواهد داشت كه تصميمات اتخاذ شده با نقطه‌اي كه تصميمات در آن اجرا ميشود، بيشترين نزديكي ممكن را داشته باشد. در گذشته، واحد‌هاي منابع انساني دستاوردها خود رابر حسب ميزان مشغله‌اي كه داشتند، تعداد افرادي كه مصاحبه و استخدام مي‌كردند، تعداد ساعات آموزشي ارائه شده و […]

گام اول: شناخت و عارضه‌يابي حوزه منابع انساني

مقدمهامروزه اطلاعات و دانش با زندگي بشر چنان درهم آميخته شده است كه عصر حاضر را عصر اطلاعات ناميده‌اند. در اين شرايط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزايي در موفقيت يا شكست سازمانها دارد. در نتيجه انديشه‌هاي تازه و دگرگوني‌هاي ريشه‌اي كه در قلمروي مديريت منابع انساني پديد آمده بي […]

error: Content is protected !!